retired couple Get information about Medicare plans in your area at UHCMedicareSolutions.com View Plans

Quý vị có thắc mắc gì về
Medicare không?

Chúng tôi có câu trả lời cho quý vị.
Quý vị hãy thu thập thông tin về
Medicare và được Medicare
trợ giúp bây giờ.

Tìm hiểu về Medicare

Quý vị đang nghĩ đến việc ghi danh vào Medicare phải không?

Quý vị đã vào đúng chỗ.

Chuẩn bị để ghi danh

Cuộc sống có nhiều thay đổi

Rất có thể nhu cầu bảo hiểm Medicare của quý vị cũng cần thay đổi.

Tìm hiểu về việc đổi chương trình

Quý vị có biết 10 điều chính yếu về Medicare không?

Làm bài thực tập ngắn để kiểm lại kiến thức của quý vị về những điều quan trọng của Medicare.

Giải thích các chương trình để ghi danh

Có hai cách chánh để được hưởng Medicare. Cách nào phù hợp với quý vị?

Khi nào ghi danh

Đừng để trễ Thời hạn ghi danh ban đầu của Medicare.